Kotimaisuus ja suomalaiset käytännöt ovat Lemonsoftin liiketoiminnan ydin. Päätavoitteenamme ovat asiakkaidemme menestys ja liiketoiminnan kehittäminen. Tärkeimmät voimavaramme ovat tyytyväiset asiakkaat, yrityksen osaava henkilöstö ja kattava jälleenmyyntiverkosto.

Taloudellinen vastuu

Lemonsoft on kannattava ja kasvava kotimainen toimija. Olemme luotettava kumppani, joka kantaa vastuunsa liiketoiminnan jatkuvuudesta ja varmuudesta. Lemonsoftilla taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että huolehdimme liiketoimintamme kannattavuudesta, hyvän hallintotavan noudattamisesta sekä riskienhallinnasta. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, palvelujamme ja osaamistamme, jotta asiakkaamme menestyvät. Kun toiminnanohjausjärjestelmä auttaa suomalaisia asiakkaitamme keskittymään ydinosaamiseensa, asiakkaidemme menestys tuo työpaikkoja kattavasti eri toimialoille ja erikokoisiin yrityksiin – ja verotuloja ympäri Suomen.

Sosiaalinen vastuu

Jatkuvan koulutuksen ja turvallisen työympäristön ansiosta Lemonsoft on vakaa työnantaja, joka panostaa työntekijöiden osaamiseen. Työllistämme urapolkunsa alussa olevia nuoria osaajia ja huolehdimme heidän ammatillisesta kehittymisestään. Työhyvinvoinnin perustana on mahdollisuus tehdä mielekästä ja osaamista vastaavaa työtä viihtyisässä ja kannustavassa työympäristössä. Joustavuus ja uudenlainen tapa toimia näkyvät tuotekehityksessä käyttämässämme teknologiassa sekä henkilökunnassamme.

Asiakkaidemme liiketoiminnan kehittyminen ohjaa myös Lemonsoftin toimintaa. Kuuntelemme aina asiakkaidemme toiveita, ja kehitämme tuotteitamme sekä palveluitamme saadun palautteen pohjalta. HelpDesk-palvelumme kautta saapuvat kehitysehdotukset käsitellään viikoittain. Hyväksytyt kehitysideat etenevät ammattilaistemme toteutettavaksi. Saat ajantasaista tietoa esittämäsi kehitysidean etenemistä ja siitä, milloin ehdottamasi toiminto on käytettävissä ohjelmistossa.

Ympäristövastuu

Kotimaisena toimijana kannamme kortemme kekoon yhteisen ympäristömme puolesta. Sähköisen järjestelmämme ansioista sekä oma että asiakkaidemme ympäristökuormitus kevenee. Lemonsoftin avulla tuotanto ja logistiikka tehostuvat, mikä säästää raaka-aineita ja energiaa sekä vähentää päästöjä. Olemme avainasemassa taloushallinnon muutoksessa kohti paperitonta työskentelymallia.

Avainlipun arvoinen kumppani, jolla on AAA-luottoluokitus

AAA Olemme taloudellisesti vakaa ja luotettava yhteistyökumppani, jonka luottoluokitus on AAA. Korkeimpaan AAA-luottoluokkaan pääseminen on edellyttänyt meiltä  hyviä talouden tunnusluvut, positiivista taustaa ja maksukäyttäytymistä sekä hyvää toiminnan volyymia.
avainlippu Lemonsoftille myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että palvelumme on tuotettu Suomessa. Merkki kertoo asiakkaillemme, että suomalaisen toiminnanohjausjärjestelmän valitsemalla voi toimia omalta osaltaan vastuullisesti.

LIIKETOIMINTAMME EETTISET PERIAATTEET

Hyvä hallinto

Seuraamme hyvän hallintotavan (corporate governance) käytäntöjen kehittymistä ja hyödynnämme niitä soveltuvin osin omassa toiminnassamme. Kiinnitämme erityisesti huomiota valvontaan ja raportointikäytäntöihin, jotta voimme varmistua toimintamme lainmukaisuudesta ja näiden periaatteiden noudattamisesta.

Hyvä liiketapa

Emme käytä hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Edistämme eettisiä toimintatapoja liikesuhteissamme.
Markkinoinnistamme käy aina selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Noudatamme markkinoinnissamme yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.
Suhtaudumme toisiin kulttuureihin kunnioittavasti. Liikesuhteet kumppaneihimme määräytyvät kaupallisin perustein.

Lahjonta- ja korruptiokielto

Lahjonta ja muunlainen korruptio ovat toiminnassamme kiellettyjä. Olemme mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa vallitsee vahva luottamus yrityksiin, yritteliäisyyteen, markkinatalouteen ja oikeusvaltioon. Siksi toimimme aktiivisesti torjuaksemme lahjonnan ja muunlaisen korruption, joka voi vaikuttaa liikesuhteisiimme.

Turvallinen työympäristö ja työhyvinvointi

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja viihtyisän työpaikan. Edistämme aktiivisesti heidän terveyttään, työtyytyväisyyttään ja henkilökohtaista kehitystään. Siksi huolehdimme siitä, että
työntekijöillämme on sellainen työympäristö ja sellaiset työolot, jotka ehkäisevät fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja ja edistävät työtyytyväisyyttä ja kehittymistä. Tämä koskee johtamiskäytäntöjä,
työtiloja, työvälineitä, toimintatapoja, tehtävänkuvauksia, henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia ja muita työympäristön osatekijöitä. Emme suvaitse minkäänlaista fyysistä tai henkistä kiusaamista tai häirintää. Puutumme aktiivisesti kaikkiin kiusaamis- ja häirintätapauksiin. Seuraamme työn kuormittavuutta. Ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin työn tasaisemmaksi
jakamiseksi tai vähentämiseksi.

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Kohtelemme työntekijöitämme tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtä –
vät ja asema huomioon ottaen perusteltua.
Emme hyväksy syrjintää ja pyrimme ehkäisemään kaikenlaisen syrjivän kohtelun esimerkiksi
palkan tai urakehityksen osalta. Hyödynnämme menettelyjä, joiden avulla voimme tunnistaa
syrjinnän ja puuttua siihen.

Lapsityövoiman käyttökielto

Emme suvaitse lapsityövoiman käyttöä emmekä pakkotyötä. Lapsia ei tule muullakaan tavoin
käyttää taloudellisesti hyväksi.

Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen

Noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia, jotka
suojaavat immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja mal li –
oikeuksia. Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia emmekä loukkaa tai hyödynnä lu –
vat to masti muiden suojattuja oikeuksia tai liikesalaisuuksia, kun kehitämme, tuotamme ja toi –
mitam me tuotteitamme ja palveluitamme taikka kun käytämme muiden immateriaalioikeuksien
suojaamia tuotteita tai palveluita.

Ympäristöystävällisyys

Edistämme aktiivisesti kestävää kehitystä huomioimalla ympäristön kaikessa liiketoiminnassamme.
Noudatamme liiketoiminnassamme soveltuvia ympäristölakeja ja -määräyksiä. Käytämme
luonnonvaroja säästeliäästi.
Pyrimme korostamaan tuotteidemme ja palveluidemme ympäristöhyötyjä, kun asioimme asiak –
kaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaiset
työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme aloitteet, jotka auttavat meitä vähentämään
liiketoimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia.